Officers

2023/2024 Officers

 • CHAIR: Yasuteru Hosokawa (Shikoku Univ.)
 • VICE-CHAIR: Hiroyuki Yotsuyanagi (Tokushima Univ.)
 • PAST-CHAIR: Takashi Shimamoto (Tokushima Univ.)
 • SECRETARY: Takafumi Katayama (Tokushima Univ.)
 • TREASURER: Yoshifumi Nishio (Tokushima Univ.)
 • DEI CHAIR: Haruna Matsushita (Kagawa Univ.)

2021/2022 Officers

 • CHAIR: Takashi Shimamoto (Tokushima Univ.)
 • VICE-CHAIR: Yasuteru Hosokawa (Shikoku Univ.)
 • PAST-CHAIR: Tetsushi Ueta (Tokushima Univ.)
 • SECRETARY: Yoko Uwate (Tokushima Univ.)
 • TREASURER: Yoshifumi Nishio (Tokushima Univ.)
 • WiCAS-YP CHAIR: Haruna Matsushita (Kagawa Univ.)

2019/2020 Officers

 • CHAIR: Takashi Shimamoto (Tokushima Univ.)
 • VICE-CHAIR: Yasuteru Hosokawa (Shikoku Univ.)
 • PAST-CHAIR: Tetsushi Ueta (Tokushima Univ.)
 • SECRETARY: Yoko Uwate (Tokushima Univ.)
 • TREASURER: Yoshifumi Nishio (Tokushima Univ.)
 • WiCAS-YP CHAIR: Haruna Matsushita (Kagawa Univ.)

2017/2018 Officers

 • CHAIR: Tetsushi Ueta (Tokushima Univ.)
 • VICE-CHAIR: Tetsuo Tada (Tokushima Bunri Univ.)
 • PAST-CHAIR: Yoshifumi Nishio (Tokushima Univ.)
 • SECRETARY: Yasuteru Hosokawa (Shikoku Univ.)
 • TREASURER: Yoshifumi Nishio (Tokushima Univ.)
 • WiCAS-YP CHAIR: Yoko Uwate (Tokushima Univ.)

2015/2016 Officers

 • CHAIR: Tetsushi Ueta (Tokushima Univ.)
 • VICE-CHAIR: Tetsuo Tada (Tokushima Bunri Univ.)
 • PAST-CHAIR: Yoshifumi Nishio (Tokushima Univ.)
 • SECRETARY: Yasuteru Hosokawa (Shikoku Univ.)
 • TREASURER: Yoshifumi Nishio (Tokushima Univ.)
 • WiCAS-YP CHAIR: Yoko Uwate (Tokushima Univ.)

2013/2014 Officers

 • CHAIR: Yoshifumi Nishio (Tokushima Univ.)
 • VICE-CHAIR: Tetsuo Tada (Tokushima Bunri Univ.)
 • SECRETARY: Yasuteru Hosokawa (Shikoku Univ.)
 • TREASURER: Yoko Uwate (Tokushima Univ.)

2011/2012 Officers

 • CHAIR: Yoshifumi Nishio (Tokushima Univ.)
 • VICE-CHAIR: Tetsuo Tada (Tokushima Bunri Univ.)
 • SECRETARY: Yasuteru Hosokawa (Shikoku Univ.)
 • TREASURER: Yoko Uwate (Tokushima Univ.)

2009/2010 Officers

 • CHAIR: Masaki Hashizume (Tokushima Univ.)
 • VICE-CHAIR: Tetsushi Ueta (Tokushima Univ.)
 • SECRETARY/TREASURER: Yoshifumi Nishio (Tokushima Univ.)

2006-2008 Officers

 • CHAIR: Akio Ushida (Tokushima Bunri Univ.)
 • VICE-CHAIR: Masaki Hashizume (Tokushima Univ.)
 • SECRETARY/TREASURER: Yoshifumi Nishio (Tokushima Univ.)